Statut Svazu chovatelů ovcí a koz v ČR

Čl. 1
Název, sídlo a působnost Svazu

1) Název Svazu: Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR Zkratka: SCHOK v ČR,
2) Sídlo Svazu: Brno, areál Veterinární a farmaceutické university, adresa: Palackého 1 - 3, 612 42 Brno, telefon a fax: 05/41243481,
3) Působnost Svazu: Oblast působnosti Svazu zahrnuje území České republiky.

Čl. 2
Účel a předmět činnosti Svazu

I. Účel Svazu
1) Účelem Svazu je všestranná podpora efektivního rozvoje chovu ovcí a koz v chovech svých členů, v souladu s populačními rozvojovými programy a celospolečenskými ekonomickými podmínkami.
2) K tomu účelu usiluje Svaz o sjednocování stanovisek a uplatnění účinných postupů a prosazuje oprávněné zájmy svých členů ve vztahu k orgánům řízení, Agrární komoře a v obchodních vztazích.
II. Předmět činnosti Svazu
1) Společenská činnost Svazu:
- zastupuje kolektivní zájmy členů ve vztahu ke všem organizacím a orgánům,
- sleduje tvorbu zákonů, norem a směrnic vztahujících se k chovu ovcí a koz a při jejich tvorbě obhajuje zájmy chovatelů,
- usměrňuje tvorbu a realizaci šlechtitelských programů a postupů v chovu ovcí a koz,
- koordinuje spolupráci chovatelů se zpracovateli, odběrateli, obchodem, službami při zajištění rovnosti všech členů,
- spolupracuje s vědeckými a výzkumnými pracovišti, zadává jim aktuální úlohy k řešení a zajišťuje přenos nových poznatků k chovatelům,
- pořádá a spolupracuje při pořádání chovatelských, vědeckých, osvětových a výchovných akcích,
- organizuje tématické zájezdy a stáže v tuzemsku a zahraničí
- spolupracuje s chovatelskými svazy a organizacemi ostatních zemí
2) Obchodní a podnikatelská činnost Svazu:
Svaz přímo provádí obchodní a podnikatelskou činnost s následujícími předměty činnosti:
- vedení plemenných knih ovcí a koz, včetně vedení ústřední evidence ovcí a koz ve smyslu zákona 240/1991 Sb. a následujících,
- zajišťování plemenářských služeb, kvalitního systému kontroly užitkovosti a dědičnosti a efektivního využití výsledků pro chovatelskou práci, selekci a plemenitbu,
- poradenská činnost, zpracovávání chovatelských programů a projektů, jako služba pro širokou chovatelskou veřejnost,
- zajišťování odbytu produktů z chovu ovcí a koz,
- obchodní činnost v tuzemsku i v zahraničí, která zahrnuje nákup a prodej plemenného materiálu, sperma, embryí, technologií i jiných komodit,
- zajišťování služeb v oblasti MTZ pro chovatele.

Čl. 3
Právní postavení Svazu

1) Svaz vzniká jako zájmová organizace (nepolitická) s právní subjektivitou, založená na demokratickém principu. Členství ve Svazu se nedotýká právního postavení ani závazků členů.
2) Obchodní a další vztahy mezi členy Svazu navzájem a jednotlivých členů vůči Svazu, pokud nevyplývají ze Statutu a jiných společně přijatých rozhodnutí Svazu, se upravují samostatně, dvou-, popř. vícestrannými smlouvami podle platných právních norem.
3) Členy Svazu chovatelů ovcí a koz v ČR jsou zemědělské podniky, jednotlivě i soukromě hospodařící rolníci, jakož i další organizace a jednotlivci, kteří se ztotožňují s úkoly, programem a dohodnutými podmínkami členství ve Svazu. Členy Svazu mohou být chovatelé z České republiky i ze zahraničí, ať již jde o organizace nebo jednotlivce.

Čl. 4
Členství ve Svazu

I. Členství ve Svazu je řádné a čestné
1) Řádným členem se mohou stát právnické a fyzické osoby, které se ztotožňují s programem Svazu.
2) Čestným členem se mohou stát fyzické osoby, které se mimořádně zasloužily o rozvoj chovu ovcí a koz. O přiznání tohoto členství rozhoduje předsednictvo Svazu.
II. Vznik a zánik členství
1) Vznik členství je podmíněn podáním písemné přihlášky. Členem Svazu se stává uchazeč po zaplacení ročního členského příspěvku.
2) Členství zaniká:
- dobrovolným vystoupením člena
- zánikem členské organizace (právnické osoby)
- úmrtím člena
- pozastavením členství nebo vyloučením na základě závažných důvodů při neplnění základních povinností a poškozování Svazu nebo jeho členů
- při nezaplacení členských příspěvků ze strany člena do termínu konání členského shromáždění nebo do 30.6. v roce, ve kterém se členské shromáždění nekoná.
3) O pozastavení členství a vyloučení člena rozhoduje předsednictvo Svazu, o svém rozhodnutí informuje člena písemně.
4) Při zániku členství nedochází k finančnímu vypořádání bývalého člena mezi ním a Svazem.
5) Čestné členství je doživotní.

Čl. 5
Orgány a struktura Svazu

1) Orgány svazu jsou:
I. - Členské shromáždění svazu
II. - Předsednictvo svazu
III. - Předseda a užší vedení svazu
IV. - Revizní komise svazu
V. - Odborné komise svazu
VI. - Kluby
VII. - Aparát svazu
VIII. - Ředitel svazu
2) Předsednictvo a revizní komise jsou voleny na období tří let.

I. Členské shromáždění Svazu
1) Nejvyšším orgánem Svazu je členské shromáždění Svazu.
Schází se nejméně 1x za tři roky, nebo tehdy, požádá - li o jeho svolání nejméně jedna třetina členů, nebo pokud jej svolá revizní komise Svazu na základě zjištěných nedostatků v činnosti a hospodaření. Členské shromáždění svolává předsednictvo Svazu nejpozději 10 dnů před datem konání schůze členského shromáždění včetně uvedení programu jednání.
2) Členskému shromáždění přísluší zejména:
- volba předsednictva Svazu a revizní komise Svazu,
- schválení programu činnosti Svazu a změn zaměření činnosti Svazu,
- schvalování zprávy o činnosti a hospodaření Svazu předkládané předsednictvem Svazu,
- schvalování statutu svazu, jednacího a volebního řádu, jejich změn a doplňků,
- rozhodování o spojení Svazu s jinou organizací, případně o zániku Svazu,
- rozhodování ve věcech, které si členské shromáždění vyhradí.
3) Členské shromáždění přijímá usnesení a rozhodnutí za účasti nadpoloviční většiny členů. V případě, že se nesejde nadpoloviční většina členů, přijímají usnesení a rozhodují po půl hodině od zahájení členského shromáždění přítomní členové Svazu. O způsobu volby orgánů (tajná nebo veřejná) rozhoduje členské shromáždění veřejným hlasováním. K platnosti rozhodnutí, či usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů. V členském shromáždění, v předsednictvu Svazu mají členové rovnoprávné zastoupení.
4) Členské shromáždění volí předsednictvo Svazu a revizní komisi Svazu na tři roky. V případě vzdání se funkce nebo v případě odvolání člena předsednictva nebo revizní komise v průběhu funkčního období, doplní předsednictvo orgány Svazu na požadovaný počet. K tomuto účelu jsou voleni dva náhradníci předsednictva a jeden náhradník revizní komise.

II. Předsednictvo Svazu
1) Předsednictvo Svazu je volený orgán Svazu, organizuje činnost Svazu a rozhoduje o všech podstatných záležitostech, které nejsou výlučně vyhrazeny členskému shromáždění.
2) Předsednictvo Svazu má 10 členů volených přímo chovatelskými kluby (zpravidla předsedové chovatelských klubů), 15 členů volených členským shromážděním na tři roky a dva náhradníky. Předsednictvo se schází nejméně 2x ročně. Jeho jednání svolává a řídí předseda Svazu nebo jím pověřený člen předsednictva Svazu. Předsednictvo může svolat kterýkoliv jeho další člen, nebo předseda revizní komise Svazu, pokud si to vyžádají mimořádné okolnosti.
3) Do působnosti předsednictva Svazu patří zejména:
- volit předsedu, místopředsedu pro chov ovcí a místopředsedu pro chov koz
- na návrh předsedy jmenovat ředitele Svazu,
- řídit činnost Svazu a rozhodovat o všech jeho záležitostech s výjimkou rozhodování ve věcech příslušejících členskému shromáždění,
- reprezentovat Svaz a zastupovat ho při jednáních,
- schvalovat návrhy součinnosti s jinými organizacemi, delegovat zástupce do těchto organizací a hodnotit tuto součinnost
- navrhovat a zajišťovat mezinárodní spolupráci Svazu,
- rozhodovat o zřizování, případně účasti Svazu v obchodních společnostech nebo jiných organizacích,
- schvalovat návrhy na čestné členství,
- schvalovat přijímání nových řádných a čestných členů,
- rozhodovat o pozastavení členství a o zrušení členství ve Svazu,
- schvalovat zprávy o činnosti a hospodaření Svazu za uplynulé období, a programu činnosti Svazu na další období v roce, kdy se nekoná členské shromáždění Svazu.,
- rozhodovat o rozpočtu Svazu a výši členských příspěvků v roce, kdy se nekoná členské shromáždění Svazu.
- schvalovat řád plemenné knihy a její finanční řád
- schvalovat přijetí, pracovní náplň a platové podmínky zaměstnanců a smluvních pracovníků Svazu
3) Předsednictvo Svazu je usnášení schopné při nadpoloviční účasti členů. Jednání předsednictva se účastní členové revizní komise.

III. Předseda a užší vedení Svazu:
1) Předseda je statutární představitel Svazu. Řídí veškerou činnost a jednání Svazu a jeho orgánů a zastupuje Svaz navenek. Zodpovídá za řádné hospodaření Svazu a řídí jeho aparát prostřednictvím ředitele Svazu.
2) Předsedu zastupují podle potřeby v plném rozsahu jeho práv a povinností místopředsedové svazu, kteří jsou také statutárními zástupci Svazu, nebo ředitel na základě zmocnění předsednictva Svazu. Předseda je dále oprávněn pověřit i jiného člena předsednictva ke konkrétním jednáním a zastupování Svazu.
3) Užší vedení Svazu je složeno z předsedy, místopředsedy pro chov ovcí, místopředsedy pro chov koz a ředitele Svazu. Toto užší vedení se schází pravidelně, zpravidla měsíčně k projednání všech důležitých otázek řízení a činnosti Svazu. Do užšího vedení může předseda přizvat další spolupracovníky např. vedoucího ekonomického úseku Svazu, předsedy jednotlivých komisí, předsedy chovatelských klubů, redaktory svazového tisku nebo další zaměstnance Svazu.

III. Revizní komise Svazu
1) Revizní komise Svazu je nejméně tříčlenná. Ze svého středu si volí předsedu. Předseda revizní komise je oprávněn se zúčastňovat schůzí užšího vedení Svazu. Členové revizní komise jsou oprávněni se zúčastňovat schůzí předsednictva Svazu. Revizní komise se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.
2) Revizní komisi přísluší zejména:
- kontrolovat hospodaření s veškerými finančními prostředky a majetkem Svazu a posuzovat hospodárnost činnosti Svazu.
- kontrolovat činnost užšího vedení Svazu, předsednictva Svazu, dodržování statutu Svazu a plnění usnesení a rozhodnutí členského shromáždění a předsednictva Svazu.
3) Zjistí - li revizní komise při své činnosti závažné nedostatky je oprávněná svolat mimořádné členské shromáždění Svazu.

IV. Odborné komise Svazu
1) Předsednictvo Svazu může podle potřeby zřizovat k řešení speciálních otázek trvalé nebo dočasné odborné komise.

V. Kluby
1) V rámci Svazu je možné na popud členů, předsednictva Svazu nebo jeho předsedy vytvářet kluby podle jednotlivých plemen, rázů nebo genotypů. Takovéto kluby se zaměřují především na specifické otázky šlechtění jednotlivých plemen ovcí a koz. Dále mohou být zakládány členy Svazu oblastní kluby v jednotlivých chovatelských oblastech.
2) Kluby mohou přijímat vlastní stanovy a program činnosti, pokud jsou v souladu se statutem Svazu a mohou vytvářet vlastní rozpočet na zabezpečení své činnosti.
3) Volený zástupce klubu je kooptován do předsednictva Svazu jako jeho další člen s hlasem poradním, po schválení existence klubu členským shromážděním Svazu získává hlas rozhodující.

VI. Aparát Svazu
1) Svaz zřizuje podle potřeby a v nezbytném rozsahu aparát Svazu. Náležitosti pro jeho činnost schvaluje předsednictvo Svazu. Pracovníci aparátu jsou vůči Svazu v plném nebo částečném zaměstnaneckém nebo smluvním vztahu a zajišťují organizačně a odborně činnost Svazu. Kompetence, práva a povinnosti jednotlivých pracovníků upravuje organizační řád Svazu, který schvaluje předsednictvo Svazu na návrh předsedy a ředitele Svazu.

VII. Ředitel Svazu
1) Je podřízen předsednictvu Svazu a jeho předsedovi, popřípadě jeho zástupci.
2) Za svou činnost odpovídá předsednictvu Svazu, jehož jednání se zúčastňuje i v případě, že do předsednictva Svazu nebyl zvolen. V tomto případě má hlas poradní.
3) Řídí chod aparátu Svazu v rozsahu daném statutem, usneseními členského shromáždění a dalšími orgány Svazu, jakož i dalšími právními předpisy a nařízeními.
4) Je odpovědný za hospodaření Svazu.
5) Ředitel je oprávněn jmenovat z řad zaměstnanců Svazu svého zástupce, který ho zastupuje v době jeho nepřítomnosti.

Čl. 6
Práva a povinnosti členů Svazu

1) Členové Svazu mají právo se zúčastňovat veškeré činnosti Svazu a jeho orgánů, předkládat náměty, vyjadřovat se k veškeré činnosti Svazu. Na členském shromáždění Svazu mají právo vznášet připomínky a podněty, mají právo hlasovat a být voleni do orgánů Svazu.
2) Členové mají právo se zúčastňovat akcí všeho druhu, pořádaných nebo organizovaných Svazem s tím, že nároky na výnos, ale i případnou ztrátu z akcí mohou být úměrné výši podílu člena.
3) Členové mají právo na komplexní a pravdivé informace od orgánů Svazu.
4) Členové Svazu mají právo získávat marketingové informace o trhu s ovčími a kozími produkty.
5) Členové jsou povinní respektovat statut Svazu a zavazují se respektovat rozhodnutí, přijatá orgány Svazu. Členové jsou taktéž povinni hájit společné zájmy Svazu a všemožně podporovat jeho činnost.

Čl. 7
Financování činnosti Svazu

1) Nezbytné finanční prostředky na veškerou činnost Svazu se získávají z finančních prostředků členů a vlastní činností Svazu. K tomuto účelu se zakládá účet u finančního ústavu.
2) Rozdělení zisku: Čistý zisk se rozděluje na rozšířenou reprodukci a investice do další činnosti Svazu a do rezervního fondu.
3) Zásadou hospodaření je:
- minimální správní aparát,
- ekonomická soběstačnost jednotlivých plemenářských a obchodních aktivit,
- poskytování slev na služby prováděné členům.
4) Výše minimálních členských příspěvků:
- Fyzické osoby, které chovají do 50 ks bahnic nebo koz, výše příspěvku 100 Kč za běžný kalendářní rok.
- Fyzické osoby, které chovají nad 50 ks bahnic nebo koz, výše příspěvku 500 Kč za běžný kalendářní rok.
- Právnické osoby, bez ohledu na počet chovaných zvířat, výše příspěvku 1000 Kč za běžný kalendářní rok.
- termín splatnosti členských příspěvků v běžném roce je nejpozději do termínu konání členského shromáždění. V roce, ve kterém se nekoná členské shromáždění 30. červen.
5) Další finanční prostředky Svaz získává od sponzorů, reklamou, udílením ochranné známky a pod.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení

1) Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR vzniká jeho ustavením na členském shromáždění jeho členů.
2) Trvání svazu není omezeno na určitou dobu.
3) Svaz může zaniknout, jestliže o tom rozhodnou nejméně dvě třetiny členů Svazu, přítomných na členském shromáždění, k tomuto účelu svolaném, jestliže:
- byl splněn účel jeho poslání nebo činnosti,
- došlo k jeho spojení nebo včlenění do jiné organizace,
- členové považují jeho další činnost za neúčelnou,
- členové rozhodli o vytvoření formy podnikatelské společnosti.
4) Statut Svazu byl doplněn a ve výše uvedeném znění schválen členským shromážděním Svazu konaným dne 26.2.2000 v Seči u Chrudimi.